Договір безвідсоткової позики грошових коштів

Опубликовано: 01.09.2018

Договір безвідсоткової позики грошових коштів

.

ДОГОВІР БЕЗПРОЦЕНТНОЇ ПОЗИКИ ГРОШЕЙ

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Ми, що нижче підписалися:

з одного боку – ......................, який постійно мешкає в ................, далі за текстом Позикодавець,

і з іншого боку - ....................., який зареєстрований в ................., далі за текстом Позичальник,

уклали цей договір про нижчевикладене:


Ken O'keefeThe People's voice Middle East show 2 with subtitles

Позикодавець передав у власність, а Позичальник прийняв ........... гривень., з зобов’язанням повернути таку ж саму суму до ................. року включно.

Сума позики прийнята в повному обсязі від Позикодавця Позичальником до підписання цього договору.

За домовленістю сторін позика є безпроцентною.

Сторони свідчать, що одержання позики не пов’язано із здійсненням підприємницької діяльності будь-якої із сторін. Договір відповідає дійсним намірам сторін, укладений при ясній пам’яті внаслідок добровільного волевиявлення сторін, пов’язаних товариськими (родинними) зв’язками.

Сума позики має повертатись рівними частинами по ........ гривень щомісячно, починаючи з другого місяця після укладення цього договору. Позика (її частини) вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на банківський рахунок Позичкодавця.

При відмови Позикодавця від прийняття грошей, в тому числі через закритий рахунок, Позичальник має право передати суму позики в депозит нотаріусу, що буде вважатись виконанням цього договору.

Позичальник має право повернути позичену грошову суму достроково, а Позикодавець зобов’язаний прийняти їх.

Якщо Позичальник не поверне позичену суму грошей (відповідну їх частину) до вказаного строку, Позикодавець має право, починаючи з наступного дня після цього строку, пред’явити цей договір до стягнення, в тому числі шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.

За прострочення виконання зобов’язань за цим договором Позичальник виплачує пеню в розмірі 1 (одного) відсотка від простроченої суми за кожен день прострочення, а сума позики має бути виплачена з урахуванням офіційно встановленого індексу інфляції.

Позикодавець має право звернути стягнення на будь-яке майно Позичальника на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення.

Витрати, пов’язані з оформленням цього договору сплачує Позичальник, він також несе відповідальність за всі витрати, що пов’язані з виконанням цього договору або з стягненням суми боргу.

Зміст ст. ст. 1046-1053 Цивільного кодексу, сторонам нотаріусом роз’яснено.

Цей договір складений та посвідчений в двох примірниках, один з яких залишається в справах ............ приватного нотаріуса ......... нотаріального округу, а інший видається Позикодавцю.

Цей договір є укладеним з моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення.


 

rss